สอ.กปภ. ได้นำสิ่งของร่วมกิจกรรมกับ กปภ. โครงการ"ตู้ กปภ.ปันสุข"

ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ประธานกรรมการ กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

ได้นำสิงของร่วมกิจกรรมกับ กปภ.โครงการ "ตู้ กปภ.ปันสุข" ณ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค  

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563