สัมมนาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้จ้ดการและเจ้าหน้าที่ สอ.กปภ.ประจำปี 2562

การบรรยายพิเศษ  เรื่อง  "กฎหมายที่เกี่ยวกับการหักเงินให้กับสหกณ์ในการให้สินเชื่อ หลักฐานการให้เงินกู้ยืม สัญญาค้ำประกัน - กฎหมายบังคับคดี (ใหม่)"