สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เข้าตรวจสอบ สอ.กปภ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.65

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 เข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสหกรณ์ 

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565  ณ อาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด