ส่งมอบความสุขวันปีใหม่ 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด
ส่งมอบความสุขวันปีใหม่ 2558
ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสหกรณ์ ประจำปี 2558