โครงการสัมนาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2562