โครงการสัมมนาสมาชิกส่วนกลาง ปี 59

สหกรณ์ออมทรัพย์การการปาส่วนภูมิภาค จำกัด ได้จัดสัมมนาสมาชิกส่วนกลางสัญจร ประจำปี 2559 

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดนครปฐม