โครงการสัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2562 สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

โครงการสัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2562 สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
จัดโดย สหรกร์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด