โครงการสัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2562 สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3