โครงการสัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2563 สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6