ภาพกิจกรรม

งานครบรอบ 25 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

นายเลิศศักดิ์ ภู่อนุสรณ์ชัย กรรมการและเลขานุการได้เข้าร่วมงาน "ครบรอบ 25 ปี"

แห่งการก่อตั้งบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่่่ 24 ตุลาคม 2562 ณ สโมสรตำรวจ กรุงเทพมหานคร

วันรายงานตัวพนักงานใหม่ การประปาส่วนภูมิภาค

วันรายงานตัวพนักงานใหม่ การประปาส่วนภูมิภาค

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัดโดยนายธงชัย ระยะกุญชร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็นวิทยากรชี้แจงผลประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ วันรายงานตัวพนักงานใหม่     การประปาส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

สัมมนาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้จ้ดการและเจ้าหน้าที่ สอ.กปภ.ประจำปี 2562

การบรรยายพิเศษ  เรื่อง  "กฎหมายที่เกี่ยวกับการหักเงินให้กับสหกณ์ในการให้สินเชื่อ หลักฐานการให้เงินกู้ยืม สัญญาค้ำประกัน - กฎหมายบังคับคดี (ใหม่)"

โครงการสัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2562 สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

โครงการสัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2562 สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
จัดโดย สหรกร์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด