ภาพกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์มอบทุนการศึกษาให้กับมูลนิธิการประปาส่วนภูมิภาค

สหกรณ์ออมทรัพย์ได้มอบทุนการศึกษาให้กับมูลนิธิการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 200,000 บาท
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558

ส่งมอบความสุขวันปีใหม่ 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด
ส่งมอบความสุขวันปีใหม่ 2558
ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสหกรณ์ ประจำปี 2558