1

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2564

Mar 26 2021

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2563

Jul 10 2020

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วย การถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ.2563

Jul 8 2020

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์เพื่อวันเกิดสมาชิก พ.ศ.2562

Feb 28 2019

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรส พ.ศ.2562

Feb 28 2019

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วยกองทุนเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของสหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 )พ.ศ.2557

May 27 2014

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วย การถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ.2560

Aug 22 2017

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ ปี2559

Jun 21 2017

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560

May 31 2017