ระเบียบสหกรณ์

ข่าวสหกรณ์

ประกาศ

ภาพกิจกรรม

 

 ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ 29 เมษายน 2565
 • 3.50% ต่อปีเงินฝากประเภทจำกัดจำนวน
 • 2.25% ต่อปีเงินฝากประเภทไม่จำกัดจำนวน
 • 2.25% ต่อปีเงินฝากประเภทสมาชิกสมทบ
 • 1.50% ต่อปีเงินฝากออมทรัพย์ เอทีเอ็ม
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เริ่มใช้ 29 เมษายน 2565
 • 6.25% ต่อปีเงินกู้ประเภทฉุกเฉิน
 • 6.25% ต่อปีเงินกู้เพื่อเหตุจำเป็นเร่งด่วน (โบนัส)
 • 5.25% ต่อปีเงินกู้เพื่อเหตุจำเป็นเร่งด่วน (ปันผล)
 • 6.25% ต่อปีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ
 • 3.75% ต่อปีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินต้อนรับเปิดภาคเรียน
 • 6.25% ต่อปีเงินกู้ประเภทสามัญเพื่อการครองชีพและอื่นๆ
 • 5.75% ต่อปีเงินกู้ประเภทสามัญเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการรักษาพยาบาล
 • 6.00% ต่อปีเงินกู้สามัญอเนกประสงค์
 • 5.25% ต่อปีเงินกู้เพื่อเหตุภัยพิบัติ
 • 6.25% ต่อปีเงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬา
 • 5.25% ต่อปีเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์

 

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่

Counter